top of page

DE TRANSITIECIRKEL

De Transitiecirkel geeft weer hoe de diverse thema’s van de cirkel met elkaar samenhangen. Je zou kunnen zeggen dat we deze thema’s als een cirkel doorlopen gedurende ons leven, in de ontmoeting met al onze secure bases. Denk daarbij aan mensen, doelen, dromen, muziek, dieren, werk, enzovoorts. Maar we zouden ook kunnen zeggen dat het leven zelf ons steeds opnieuw langs deze thema’s leidt. In willekeurige volgorde.

Het verwijst naar het proces dat je levenslang doorloopt: het vormgeven van transitie; verandering op identiteitsniveau. 


Jouw ervaringen met welkom zijn en hechting in je vroege jeugd en op impactvolle momenten daarna, beïnvloeden sterk de manier waarop je steeds opnieuw verbinding aangaat. Maar ook hoe jou is voorgeleefd over afscheid nemen en rouwen. In elke (aanstaande) ontmoeting is het afscheid al aanwezig. 

Elke hechting en elke verbinding leidt dus onherroepelijk tot een afscheid. Als je bereidt bent dat afscheid werkelijk te nemen, dan kun je door te rouwen jezelf opnieuw tot het verlorene leren verhouden. Je ontdekt wie je bent mèt dit verlies.


Niet elk verlies is zo duidelijk en gekoppeld aan een bepaalde gebeurtenis. Diffuus verlies is veel lastiger te duiden. En vaak zijn we ons minder bewust van deze verliezen. Het verlies van veiligheid, houvast, van identiteit, van kind-zijn, van emotionele verbinding met je hechtingsfiguren.


Wanneer je terugkijkt op jouw levenslijn  (overzicht van en terugblik op alle impactvolle gebeurtenissen, ervaringen, perioden en veranderingen in je leven) zul je ontdekken dat er in het contact met secure bases ook kwetsuur en teleurstelling is ontstaan. Dat gebeurde op belangrijke momenten of in perioden waarin jouw secure bases er onvoldoende of niet voor jou waren. Deze ervaringen beïnvloeden (eigenlijk altijd onbewust) de wijze waarop je later omgaat met vragen van verbinding, hulp vragen, nieuwsgierig kunnen zijn, uitreiken, intimiteit vormgeven, een positieve of negatieve kijk hebben op gebeurtenissen, enzovoorts.

Thema’s van de transitiecirkel

Contact en Welkom

Hoe welkom was je toen je geboren was? Hoe welkom was je op je eerste werkdag? Hoe heet je anderen welkom tijdens bijeenkomsten etc.


Welkom geheten worden, welkom voelen is de basis voor elke relatie en samenwerking. 

Zonder welkom geen contact, zonder contact geen welkom


Hechting en Veerkracht

Je geeft je hechtingsstijl vorm op basis van je ervaringen van veiligheid en beschikbaarheid van je hechtingsfiguren.

Hechting is het natuurlijke, instinctieve, en onbewuste gedrag waarmee nabijheid van een beschikbare ander wordt gezocht. Hechting is de onbewuste onderlaag van je manier van vormgeven an relaties.

Hechtingsfiguren die zorgen voor een veilige omgeving, de mogelijkheid om te ontdekken en te groeien noemen we Secure Bases. De hechtingsstijl die je als kind ontwikkelt vormt de onderlaag voor elke nieuwe relatie die je zult aangaan.


Veerkracht is het vermogen om met tegenslagen en teleurstellingen om te gaan.


Verbinding en Intimiteit

Verbinding gaat over het bewuste verlangen naar nabijheid van een betekenisvolle ander en je keuze deze ook daadwerkelijk vorm te  geven.

Intimiteit gaat over je ten diepste kunnen verbinden; aan een ander of doel over kunnen geven en de ander of dat andere ook daadwerkelijk toe kunnen laten.

Intimiteit is het verlangen aangeraakt te worden op de grens.

(Fysieke, externe grens: het lichaam, de huid; Interne grens: diepere gedachten, twijfels, gevoelens in al hun kwetsbaarheid zichtbaar worden voor de ander.)

Elke poging tot verbinding en intimiteit raakt ook aan die meestal onbewuste maar fundamentele angst voor afwijzing.


Verlies en Afscheid

Alles waar je aan gehecht bent en alles waar je aan verbonden bent is eindig.

Verlies en afscheid stellen je vermogen op de proef om weer opnieuw te verbinden

Je gedrag wordt (onbewust) voor het grootste deel bepaald door angst om te verliezen of door eerdere verliezen die het leven he bracht.

Verlies erkennen, herkennen en verkennen en goed afscheid nemen zijn nodig om rouw en integratie toe te laten.


Rouw en Integratie

Rouw kent de dualiteit van:

oriëntatie op het verleden; op dat wat verloren is gegaan

oriëntatie op de toekomst; dat wat onbekend is.


Tussen die twee wordt je voortdurend heen en weer geslingerd.

Als je rouwt ervaar je de scheur in je hechting en wordt je uitgenodigd (en uitgedaagd) je veerkracht aan te spreken.

Je veerkracht kan echter ook overvraagd worden.


Rouw vraagt om integratie van het verlies in je leven om een nieuwe balans te creëren.

Je raapt alle puzzelstukjes weer samen.


Integratie betekent leren aanvaarden wat de feiten voor jou zijn en je strijd daarmee staken.

Ik ben het er niet mee eens maar ik wil wel verder.


Betekenisgeving en Roeping

Verlieservaringen vragen om het herschrijven van je levensverhaal. Betekenis geef je door jouw verhaal of corporate story opnieuw vorm te geven. Je blijft het verleden eren maar focust sterker op de toekomst die mogelijk gemaakt wil worden. Betekenisgeving is het scharnierpunt in het anders, opnieuw, dieper, effectiever, vreugdevolle verhouden tot je roeping.

Wie ben je op identiteitsniveau?

Wat zijn je grote doelen in het leven?

Hoe realiseer je deze doelen?


Vormgeven roeping:

Hoe maak je verbinding met de wortels van je leiderschap

Hoe maak je verbinding met de thema's op je levenslijn?


De Transitiecirkel is ontwikkeld door George Kohlrieser, Piet Weisfelt, Wibe Veenbaas, Jakob van Wielink en Leo Wilhelm.

(BRON: Jakob van Wielink; School voor Transitie)

bottom of page